Dzisiaj jest poniedzia貫k, 11 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla Magdaleny Dederko

Tylko niewielka grupa uczni籀w z caej Polski mo髒e liczy na takie wyr籀髒nienie! Z prawdziw przyjemnoci i niekryt satysfakcj informujemy, i髒 absolwentka Gimnazjum im. Jana Pawa II w Kobucku, ubiegoroczna mistrzyni wiata w tacach latynoamerykaskich w kategorii do 16 roku 髒ycia i duma naszej szkoy - Magdalena Dederko - decyzj Ministra Edukacji Narodowej otrzymaa stypendium ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania za wybitne osignicia w roku szkolnym 2016/2017. To wspaniae uhonorowanie naszej uczennicy jest zwieczeniem Jej ci髒kiej pracy, determinacji, samodyscypliny oraz umiejtnoci wykorzystania i rozwijania swojego talentu. Gratulujc szczeg籀lnego sukcesu, 髒yczymy Magdalenie szerokich perspektyw rozwoju, wytrwaoci w realizacji zamierze oraz... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@09.12.2017, 13:13

Zakoczylimy projekt Trudny temat: we驕 to na warsztat

W tym tygodniu modzie髒 naszej szkoy zakoczya dziaania zrealizowane w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej Trudny temat: we驕 to na warsztat. Zgodnie z opini uczni籀w istotnym problemem wr籀d modych ludzi jest u髒ywanie wulgaryzm籀w w codziennych rozmowach kole髒eskich i w sieci.
Skd bierze si ten brzydki nawyk? Jak mo髒na mu zapobiec? Na te i inne pytania uczniowie wraz z opiekunami szukali odpowiedzi.
Projekt przebiega w kilku etapach. W pa驕dzierniku br. uczniowie wypenili kr籀tk ankiet, z kt籀rej wynikao, 髒e nie podoba si nam brak tolerancji dla odmiennoci (spowodowanej niezamo髒noci, niepenosprawnoci i in.), problemem s u髒ywki, izolowanie od innych, a tak髒e obawa przed uchod驕cami.... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@09.12.2017, 11:42

Mikoajkowe szalestwo w Tr籀jce

Wczoraj do naszej szkoy zawita wyjtkowy go, do kt籀rego przybycia przygotowywalimy si ju髒 od kilku dni, robic zakupy w specjalnie utworzonym na t okazj sklepiku. Jedni postawili na wiecce czapki, drudzy na reniferowe poro髒e, jeszcze inni na pikne, czerwone stroje. Pomys籀w byo bez liku. A wszystko po to, by przypodoba si Mikoajowi, kt籀ry w towarzystwie nie髒ynek i elf籀w odwiedzi Tr籀jk. Na dow籀d uprzejmoci poczstowalimy go pysznymi goframi i zaprosilimy do wsp籀lnego taca. Mikoaj by zachwycony wizyt w naszej szkole i obieca nam najpikniejsze prezenty.
Doda嚙: admin@07.12.2017, 16:50

Szczodrego Mikoaja dla uczni籀w, nauczycieli i pracownik籀w 髒yczy Dyrekcja:-)

Doda嚙: admin@06.12.2017, 08:14

Powiatowy Konkurs Plastyczny Z Mikoajem w drodze po bezpieczestwo- niechronieni u髒ytkownicy dr籀g

Dnia 11 grudnia 2017 roku w naszej szkole wraz z Komend Powiatow w Kobucku organizowany jest Powiatowy Konkurs Plastyczny Z Mikoajem w drodze po bezpieczestwo- niechronieni u髒ytkownicy dr籀g.
Konkurs skierowany jest do uczni籀w szk籀 podstawowych powiatu kobuckiego w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, Klasy IV-VI oraz klasy gimnazjalne.
Wicej informacji pod nr telefonu 343109265 lub 798032385
Serdecznie zapraszamy uczni籀w do udziau w konkursie !!!!!!!
Doda嚙: admin@06.12.2017, 08:12

SZKOLNY KONKURS PIKNEGO GONEGO CZYTANIA

Cele konkursu:

Wyksztacenie umiejtnoci gonego i poprawnego czytania.
Rozwijanie umiejtnoci odpowiedniej interpretacji tekstu czytanego.
Rozwijanie wyobra驕ni modych czytelnik籀w.
Wyrobienie potrzeb i nawyk籀w czytelniczych.
Popularyzacja czytelnictwa.
Pielgnowanie kultury polskiego sowa.
Stworzenie okazji do publicznych wystpie dzieci i modzie髒y.


Warunki konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczni籀w klas IV, VII, II, III Szkoy Podstawowej nr 3 w Kobucku
Nauczyciele polonici wytypuj 2 najlepsze osoby reprezentujce dan klas.
Uczestnicy bd oceniani w jednej grupie wiekowej.
Konkurs bdzie przebiega w dw籀ch etapach:
I etap: odczytanie przygotowanego fragmentu prozy z dialogiem (ok. 2 minut)
Po pierwszym etapie nastpi wyonienie 5 najlepszych uczestnik籀w, kt籀rzy zostan zakwalifikowani do II etapu
II etap: odczytanie fragmentu prozy wybranego przez jury (2-3 minuty)
W ocenie jury bdzie... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@05.12.2017, 21:50

OGOSZENIE

Dnia 11 grudnia 2017 roku w naszej szkole wraz z Komend Powiatow w Kobucku organizowany jest Powiatowy Konkurs Plastyczny Z Mikoajem w drodze po bezpieczestwo- niechronieni u髒ytkownicy dr籀g.
Konkurs skierowany jest do uczni籀w szk籀 podstawowych powiatu kobuckiego w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, Klasy IV-VI oraz klasy gimnazjalne.
Wicej informacji pod nr telefonu 343109265 lub 798032385
Serdecznie zapraszamy uczni籀w do udziau w konkursie !!!!!!!
Doda嚙: admin@05.12.2017, 21:43

Zebranie nauczycieli bibliotekarzy

W dniu 4 grudnia odbyo si w naszej szkole zebranie Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szk籀 Polskich Oddzia Czstochowa.
Obecnych powitaa Pani wicedyrektor - mgr Sylwia Galle. Pani Prezes - Alina Grabna zo髒ya na jej rce podzikowanie
dla Dyrekcji. Honorowymi gomi zebrania byy Panie z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN,,WOM" w Czstochowie;
Pani Agata Arkabus zostaa przewodniczc Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych, za Pani Anna Pusa - wiceprzewodniczc. Serdecznie gratulujemy!
Bibliotekarze rozwa髒ali zmiany w statucie szkoy, dotyczce biblioteki.Wysuchali informacji po spotkaniu Rady G籀wnej
w Warszawie. Omawiali zagadnienia, zwizane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Rozmawiali tak髒e
o zmianach w Karcie Nauczyciela oraz r籀髒norakich akcjach bibliotecznych.
Spotkanie zakoczyo si zo髒eniem... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@05.12.2017, 21:32

Mimo modego wieku pomagaj potrzebujcym!

Uczniowie klasy IV b wraz ze swoj wychowawczyni zaanga髒owali si w pomoc bezdomnym zwierztom i postanowili wesprze Fundacj Psia Duszka.
W poowie listopada zorganizowali w naszej szkole kiermasz dla psiak籀w. Chtni byli wszyscy - mali, duzi, gimnazjalici i doroli. Wsp籀lnymi siami udao si zebra ponad 900 zotych, a ponadto suche karmy dla ps籀w i kot籀w, potrzebne akcesoria i oczywicie koce, niezbdne podczas zbli髒ajcych si mro驕nych dni i nocy.
Mamy nadziej, 髒e moglimy cho troch pom籀c i wesprze czworono髒nych przyjaci籀 m籀wi jednogonie.
Gratulacje za mdr inicjatyw i otwarcie na pomoc najsabszym. BRAWO!
Doda嚙: admin@03.12.2017, 16:09

Trudny temat: we驕 to na warsztat

Szkoa Podstawowa nr 3 w Kobucku jest jedn z 75 plac籀wek zakwalifikowanych do og籀lnopolskiego projektu Trudny temat: we驕 to na warsztat, kt籀rego celem jest ksztatowanie wr籀d uczni籀w umiejtnoci podejmowania rozm籀w na niewygodne i kopotliwe tematy.
Uczestnictwo w projekcie wi髒e si z podjciem dziaa zmierzajcych do uwiadomienia modzie髒y sposob籀w i metod rozwizywania konflikt籀w oraz prowadzenia dyskusji na tematy trudne w rodowisku szkolnym (m.in. kampania spoeczna, warsztaty, prezentacja).
Ju髒 na pocztku listopada przeprowadzono w naszej szkole ankiety, majce na celu wskazanie problemu, nad kt籀rym nale髒aoby si pochyli. Jak wynika z opinii uczni籀w, wa髒nym tematem do dyskusji jest do szybko rozprzestrzeniajce si zjawisko u髒ywania... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@30.11.2017, 22:22

<< 1 z 48 >>

Powered by PsNews

15074

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl